Godło Rycerstwa Niepokalanej  z postaciš NMP
:: Intencja MI ::

Kwiecień

Aby nasze życie, było ciągłym świadectwem o prawdzie zmartwychwstania i miłosierdziu BożymDziś jest 19 czerwca. Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy i Julianna.

FAQ - najczęściej
zadawane pytania

Co to jest: Rycerstwo Niepokalanej?

Rycerstwo Niepokalanej to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Istotę Rycerstwa św. Maksymilian określił jako  "całość życia katolickiego polegającego na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa".

 

Jaki jest cel Rycerstwa Niepokalanej?

Celem jest troska o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Cel i program Rycerstwa św. Maksymilian streścił w haśle: "Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi". Dziś Rycerstwo Niepokalanej czyni przedmiotem swych modlitw i zainteresowań także ateistów i ludzi religijnie obojętnych oraz tych, którzy zapomnieli o Bogu i wartościach chrześcijańskich.

 

Jakimi środkami Rycerstwo Niepokalanej dąży do realizacji wyznaczonego celu?

Rycerstwo wykorzystuje w swoim apostolstwie wszystkie środki godziwe. Jako najskuteczniejsze zaleca i stosuje modlitwę, pokutę i dobry przykład. W miarę możności wykorzystuje, zwłaszcza przez Niepokalanowy na całym świecie, nowoczesne środki przekazu społecznego, jak prasa, radio telewizja, itp. Wiele można się przysłużyć sprawie Niepokalanej, zachęcając do czytania Rycerza Niepokalanej, Małego Rycerzyka oraz propagując Cudowny Medalik.

 

Co oznacza skrót "MI"?

Skrót "MI" pochodzi od łacińskich słów "Militia Immaculata", czyli Rycestwo Niepokalanej.

 

Jakie są warunki należenia do MI?

1. ODDAĆ SIĘ CAŁKOWICIE NIEPOKALANEJ jako narzędzie w Jej rękach. Jest to podstawowy warunek. Istotą Rycerstwa Niepokalanej - pisał św. Maksymilian - jest należeć całkowicie do Niepokalanej pod każdym względem całkowicie. Stąd członkowie MI w akcie poświęcenia proszą Niepokalaną: "abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba". Swoje oddanie Niepokalanej potwierdzamy i wyrażamy w praktyce w posłuszeństwie dla Jej woli, którą okazuje Ona przez dobre natchnienia, przez okoliczności życia, przez naukę i wytyczne naszych przełożonych, a szczególnie Ojca Świętego.

2. NOSIĆ CUDOWNY MEDALIK. Wiele niezwykłych nawróceń, nagłych uzdrowień i innych łask podobało się Bogu zesłać dla proszących przez pośrednictwo Matki Bożej Niepokalanej i Jej Medalik.

3. WPISAĆ SIĘ DO KSIĘGI MI. Można to uczynić w Niepokalanowie:

 

Jak można zostać członkiem MI?

Należy skierować do Niepokalanowa (lub innego ośrodka MI) prośbę: "Pragnę należeć do MI". Po otrzymaniu Dyplomika MI i Cudownego Medalika należy w dniu wypisanym w Dyplomiku jako dzień przyjęcia do MI (zazwyczaj jest to święto Matki Bożej) odbyć spowiedź i przyjąć Komunię świętą. Potem należy uczynić akt całkowitego poświęcenia się Niepokalanej, np.. według formy znajdującej się w Dyplomiku, i na znak oddania nosić Medalik.

Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał: Najmilsi! Bądźcie silni w wierze i z entuzjazmem wypełniajcie zadania Rycerstwa Niepokalanej, do którego należycie idąc za nauką i przykładem o. Maksymiliana Kolbego... I niech wam towarzyszy zawsze moje apostolskie błogosławieństwo, którego z wielką miłością udzielam wam i wszystkim, co należą do waszego Rycerstwa (Rzym, 18.10.1981 r.).

 

Jakie są formy przynależności do Rycerstwa Niepokalanej?

Św. Maksymilian, chcąc nadać Rycerstwu Niepokalanej jak najszersze możliwości oddziaływania, przewidział trzy formy lub stopnie przynależności: MI-1, MI-2 i MI-3.

 

Co to jest MI-1?

Przynależność do Rycerstwa Niepokalanej w formie MI-1 polega na realizowaniu ideałów i celów Rycerstwa Niepokalanej w sposób indywidualny poprzez oddanie się Niepokalanej, stosownie do możliwości, bez przyjmowania jakichś specjalnych zadań czy dodatkowych zobowiązań.

 

Co to jest MI-2?

MI-2 są to zorganizowane grupy, czyli koła, które prowadzą formację członków i podejmują wspólne akcje. Koła MI mają prawo opracowywać odrębne programy działania i funkcjonować jako konkretne wspólnoty z określonymi podstawami prawnymi i własnym zarządem. Typowym przykładem takiego MI-2 jest parafialne koło Stowarzyszenia.

 

Co to jest MI-3?

W stopniu MI-3 są ci, którzy pragną i mogą poświęcić cały swój czas apostolstwu, zgodnemu z istotnym ideałem MI. Chodzi tu m.in. o posługę w Niepokalanowach, centrach kierowniczych i domach maryjnych oraz przynależność do instytutów i zgromadzeń męskich i żeńskich o inspiracji kolbiańskiej.

 

Co to jest cudowny medalik?

Nazywa się go "cudownym" ze względu na wielkość dowodów potęgi wstawiennictwa Panny Maryi. Objawiła go sama Niepokalana 27 listopada 1830 r. Katarzynie Laboure, nowicjuszce sióstr szarytek, w klasztorze przy ul. du Bac w Paryżu. Św. Maksymilian, zakładając Rycerstwo Niepokalanej, obrał ten Medalik jako szczególny znak stowarzyszenia. Polecił go nosić członkom MI i codziennie odmawiać krótką modlitwę o nawrócenie i uświęcenie wszystkich ludzi. Propagował bardzo usilnie Medalik wśród katolików i wśród niewierzących ufając, że ktokolwiek z dobrą wolą go przyjmie, wcześniej czy później otrzyma łaskę nawrócenia.

 

Jakie łaski otrzymują Rycerze Niepokalanej?

Przede wszystkim - są pod całkowita opieką Niepokalanej. Ponadto członkowie MI mogą uzyskać odpusty zupełne pod zwykłymi warunkami w następujących dniach:

w dniu oddania się Niepokalanej

  • 11 lutego (rocznica objawienia się Matki Najświętszej w Lourdes)
  • 25 marca (uroczystość Zwiastowania Pańskiego)
  • 13 maja (rocznica objawienia się Matki Bożej w Fatimie)
  • 15 sierpnia (uroczystość Wniebowzięcia NMP)
  • 4 października (uroczystość św. Franciszka)
  • 16 października (rocznica założenia MI)
  • 27 listopada (rocznica objawienia Cudownego Medalika)
  • oraz 8 grudnia (uroczystość Niepokalanego Poczęcia)

Czy MI ma swój hymn?

Tak. Rycerstwo ma swój hymn zatytułowany: "Niesiemy sztandar". Hymn ma cztery zwrotki:

1. Niesiemy sztandar w świat daleki

Niepokalanej w blaskach zórz!

Skłonią się ludy, schylą wieki...

Ona zwycięży wroga dusz!

Ref.: Hufcom rycerzy swych hetmanami

Z niebiosów tronu świata Pani.

2.Niesiemy sztandar żywej wiary,

Co miłość Boga, bliźnich zna,

Nadziei świętej, serc ofiary,

Zbawienia dusz, pogromu zła...

3. Szumią chorągwie Jej błękitne,

Lśnią słońca łask Jej złotym tłem!

I życie święte, życie szczytne

Powstaje z krańca w krańce ziem...

4. Niesiemy sztandar w świat daleki,

Niepokalanej Matki dusz!

Skłonią się ludy, schylą wieki

W zwycięskich blaskach wiecznych zórz!

 

 
:: Zaczerpnij ::

"Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania."

św. Paweł Apostoł:: Patron tej chwili ::

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza. I daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. 

:: Warto odwiedzić ::

Księga Gościod dnia 18.03.2013


ciekawostki: